USŁUGI NA ETAPIE EKSPLOATACJI

Rozliczenie Inwestycji:

  • nadzór i kontrola usunięcia wszelkich usterek stwierdzanych w trakcie przejęcia obiektu,
  • przygotowanie i przedłożenie Inwestorowi protokołu końcowego odbioru obiektu po usunięciu usterek stwierdzonych w trakcie przejęcia obiektu,
  • przygotowanie i przedłożenie Inwestorowi kompletu rozliczeń umów z Wykonawcą/Wykonawcami,
  • przekazanie dokumentacji powykonawczej zespołowi administracyjnemu Inwestora,
  • rozliczenie końcowe budżetu Projektu oraz sporządzenie i przekazanie Inwestorowi raportu końcowego zamykającego Projekt.Zarządzanie nieruchomościami

  • asset management
  • propety management
  • facility management
strony internetowe | lexurio.pl