USŁUGI NA ETAPIE PRZYGOTOWAWCZYM INWESTYCJI
Analiza potencjału nieruchomości:
 • zidentyfikowanie nieruchomości
 • zapewnienie prawa do nieruchomości
 • zdefiniowanie projektu
 • sporządzenie koncepcji architektonicznej
 • przygotowanie kalkulacji dewelopmentowej
 • sporządzenie analizy rynku
 • przygotowanie wstępnej analizy rynkowej w zakresie komercjalizacji
 • opracowanie studium przedinwestycyjnego (DD techniczne i prawne)


Przygotowania Projektu Deweloperskiego:
 • koordynacja procesu przygotowania projektu budowlanego
 • pozyskanie dokumentów formalnych
 • pozwolenie na budowę
 • opracowanie, wynegocjowanie i zawarcie umów projektu
 • opracowanie studium wykonalności


Zarządzanie Projektem:

 • weryfikacja rozwiązań materiałowo - projektowych założonych w Projekcie Budowlanym
 • koordynacja procesu przetargowego
 • koordynacja optymalizacji ekonomicznej projektu
 • negocjacje z potencjalnymi wykonawcami robót
 • koordynacja prac najemców


Zarządzanie Kosztami:
 • przygotowanie wstępnego budżetu inwestycji
 • opiniowanie projektowych rozwiązań pod kątem kosztów w celu utrzymania ich w zaplanowanym budżecie
 • nadzorowanie i egzekwowanie wprowadzenia uzgodnionych z Inwestorem zmian
 • przygotowanie i aktualizacja prognoz przepływów pieniężnych Projektu


Planowanie:
 • przygotowanie harmonogramu i uzgodnienie z Inwestorem
 • kierowanie dokumentacji wykonawczej do realizacji
 • systematyczna aktualizacja harmonogramu


Zarządzanie Procesem Najmu:
 • reprezentowanie Inwestora w kontaktach z Najemcami i Generalnym Wykonawcą
 • opiniowanie i współpraca przy tworzeniu załączników technicznych do umów najmu określających zakres prac
 • koordynacja zmian w dokumentacji projektowej
 • koordynacja przepływu dokumentacji
 • weryfikacja dokumentacji projektowej Najemców pod kątem zgodności z wytycznymi zawartymi w podręczniku Najemcy
 • spotkania koordynacyjne z Najemcami


Proces wyboru Generalnego Wykonawcy:

 • przeprowadzenie procesu weryfikacji oferentów
 • negocjacje i uzgodnienia z Generalnym Wykonawcą
 • kompletna organizacja i obsługa przetargu na Generalnego Wykonawcę
 • analiza otrzymanych ofert przetargowych
 • przedstawienie Inwestorowi raportu z przeprowadzonego przetargu wraz z rekomendacją wyboru Generalnego Wykonawcy, z którym Inwestor powinien zawrzeć umowę
strony internetowe | lexurio.pl