USŁUGI NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI

Zarządzanie Kosztami:

 • monitorowanie i zarządzanie kosztami realizacji Projektu w sposób zapewniający jego realizację w ramach uzgodnionego z Inwestorem budżetu,
 • opracowanie i aktualizacja prognozy przepływów pieniężnych dla budowy każdego etapu robót,
 • weryfikacja i zatwierdzanie przerobów w cyklu miesięcznym.Administrowanie Procesem Najmu:

 • koordynacja wejścia Najemców na plac budowy, przekazanie frontu robót,
 • nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi,
 • spotkania koordynacyjne z Najemcami,
 • organizacja odbiorów Najemców,
 • egzekwowanie zobowiązań kontraktowych NajemcówNadzór Inwestorski

 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PB dla całości Inwestycji,
 • zapewnienie usług Inspektora Nadzoru na placu budowy,
 • nadzorowanie prac GW,
 • bieżąca analiza zagrożeń i uzgadnianie rozwiązań korygujących, mających na celu realizację Projektu w ramach założonego budżetu, harmonogramu robót oraz jakości robót,
 • kontrola terminowości i kompletności dostaw,
 • specyfikacja usterek i wad oraz efektywny nadzór nad ich usuwaniem,
 • organizacja i zarządzanie procesem odbioru i przekazanie obiektu do użytkowania,
 • koordynacja działań wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w celu doprowadzenia do terminowego uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,
 • weryfikacja zgodności prowadzonych robót z dokumentacją projektową, postanowieniami umów oraz obowiązującymi przepisami.
strony internetowe | lexurio.pl